1. Podstawowe informacje

 1. Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem www.czasowewyzwania.pl (zwanym dalej zamiennie Usługodawcą) jest Maria Bielska, działająca pod marką Czasowe Wyzwania, adres e-mail: info@czasowewyzwania.pl, tel. 661 330 684.
 2. Za pośrednictwem Serwisu oraz jego podstron Właściciel Serwisu świadczy usługi elektroniczne, w tym usługę Newsletter oraz umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi. Regulamin newslettera ma zastosowanie również do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odniesienie oraz stron internetowych, tak zwanych „landing page’y”, które są uruchamiane na potrzeby określonego produktu, usługi, wydarzenia itp. — w dalszej części Regulaminu określanych jako „Serwis”.

2. Definicje

 1. Formularz zapisu na Newsletter – interaktywny formularz dostępny w Serwisie lub innej stronie internetowej udostępnionej przez Właściciela Serwisu, umożliwiający zapis do usługi Newsletter.
 2. Newsletter lub Usługa Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na listę Subskrybentów za pośrednictwem Formularza zapisu dostępnego w ramach Serwisu lub na dedykowanej stronie zapisu do usługi Newsletter i wyraził odpowiednie zgody na przetwarzanie danych osobowych albo dokonał zakupu usługi Newsletter, polegającej na jednorazowym lub cyklicznym dostarczaniu Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w ramach usługi Newsletter. W ramach świadczenia usługi dochodzi do dostarczania Materiałów. 
 3. Materiały – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności informacje udostępniane w zamian za zapis do newslettera lub dane wytwarzane lub dostarczane w trakcie świadczenia usługi newsletter; treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter oraz wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 5. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Użytkownikowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 6. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności informacje i materiały dostarczane w ramach świadczenia usługi Newsletter np. treści e-maili, wskazówki, poradniki, także w formacie pdf i innych, itp.
 7. Płatność danymi – udostępnienie danych osobowych Użytkownika w zamian za dostarczenie Materiałów, skorzystania z usługi Newsletter lub Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w jej zakresie, za pośrednictwem Serwisu, bez koniecznosci dokonania zapłaty Ceny w jednostrkach pieniężnych. 
 8. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za Materiały, Treść cyfrową, Usługę cyfrową, a w odniesieniu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości cena w rozumieniu art. 2 pkt 5h Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Regulamin newslettera – niniejszy dokument.
 10. Serwis – strona internetowa pod adresem www.czasowewyzwania.pl oraz wszystkie jej podstrony oraz strony internetowe, tak zwane „landing page”, które są uruchamiane na potrzeby określonego produktu, usługi, wydarzenia itp.
 11. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Materiałów, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Usługodawcę w niniejszym regulaminie.
 12. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis chcąca korzystać z usługi Newsletter. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. Użytkownik 1) powinien mieć ukończone 18 lat albo 2) w przypadku osoby poniżej 18 roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego. Właściciel Serwisu jest uprawniony do podejmowania działań w celu weryfikacji wieku Użytkownika.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, złożone za pośrednictwem Serwisu, innego dedykowanego interfejsu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej 
 14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 17. Usługa społeczeństwa informacyjnego – każda usługa normalnie świadczoną za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie usługobiorcy. W Polsce usługa społeczeństwa informacyjnego określana jest jako usługa świadczona drogą elektroniczną; usługa w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535.
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 20. Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).

3. Minimalne wymagania techniczne

 1. Użytkownik może korzystać z Newslettera w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu, usługi Newsletter oraz innych Użytkowników korzystających z Serwisu czy Newslettera.
 2. Do skorzystania z usługi Newsletter w ramach Serwisu, w tym do składania Zamówienia na Newsletter potrzebne są:
  • dostęp do sieci Internet, z umożliwiającego to urządzenia typu laptop, komputer stacjonarny, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Serwisu, np. sprawna klawiatura;
  • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
  • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Usługodawca zaleca, aby Użytkownik sprawdził, czy maile z domeną Serwisu nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Usługodawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Użytkownika i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).
 3. Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a tym samym usługi Newsletter, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi i ochrony (np. protokół SSL), które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich w tym zakresie.

4. Usługa newsletter – zasady świadczenia

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługa Newsletter była zgodna z najwyższymi standardami, a tym samym z Zamówieniem złożonym przez Użytkownika. W tym celu dba o jej jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego, właściwy i konkretny opis Usługi Newsletter i Treści cyfrowych dostarczanych w jej ramach oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo samodzielnie chce poprawić ich jakość.
 2. Treści cyfrowe przesyłane przez Usługodawcę w ramach Newslettera są aktualne według stanu wiedzy i doświadczenia Usługodawcy na dzień ich sporządzenia. 
 3. Newsletter może być dostępny czasowo/ okresowo.
 4. Usługodawca jest uprawniony do wysyłania wiadomości elektronicznych w ramach usługi Newsletter w założonej przez siebie regularności. Może także czasowo lub całkowicie zaprzestać wysyłania Newslettera.

5. Składanie zamówienia i realizacja usługi newsletter

 1. Użytkownik może zamówić Usługę Newsletter poprzez uzupełnienie formularza zapisu na Newsletter dostępnego w Serwisie albo poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (okienka zgody) podczas procesu zakupowego w sklepie internetowym Usługodawcy (jeśli został udostępniony).
 2. W celu skutecznego zapisu na Newsletter i korzystania z usługi Newsletter Użytkownik powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu i/lub w wiadomościach elektronicznych, które zostaną do niego wysłane na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 3. W celu Zamówienia usługi Newsletter konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
  • imienia,
  • adresu e-mail
   oraz zaznaczenie odpowiednich zgód:
  • akceptacja ninejszego Regulaminu Newslettera i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia na usługę Newsletter.
  • zaznaczenie innych zgód, jeśli są dostępne i wskazane (opcjonalnie).
 1. Wysłanie przez Użytkownika w ten sposób Zamówienia stanowi oświadczenie woli Użytkownika zamówienia usługi Newsletter zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Dostarczenie usługi Newsletter i/lub Treści cyfrowych w ramach tej usługi odbywa się w zamian za płatność danymi osobowymi wymaganymi w procesie składania Zamówienia na Usługę Newsletter i wymaga pozostawienia zgody na wysyłkę informacji handlowych i marketingowych.
 3. Użytkownik, który nie chce zawierać umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi ma możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której będzie zobowiązany do uiszczenia ceny. 
 4. W celu złożenia odpłatnego zamówienia na Usługę Newsletter i dostarczenie w jej ramach Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej (np. tzw. lead magnetów), Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą na następujący adres e-mail: kontakt@czasowewyzwania.pl 
 5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, tj.: 1) imię, 2) nazwisko, 3) ulica (osiedle), 4) kod pocztowy, 5) miasto, 6) adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dodatkowo: 7) firmę przedsiębiorstwa oraz numer NIP. 
 6. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z Regulaminem Newslettera oraz Polityką prywatności i cookies Usługodawcy oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-maila w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 7. Poprzez zapis na Newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).
 8. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki Newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Usługodawcę lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.
 9. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Newslettera odnotowuje standardową dla wszystkich systemów mailingowych aktywność Użytkownika związaną z przesłanymi do niego e-mailami (takie jak data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).
 10. Usługodawca może także prowadzić remarketing na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na promocji i reklamie usług, kierowany do osób zapisanych na Newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail Użytkowników zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited Menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Usługodawcę lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Usługodawcy, pod warunkiem, że Użytkownicy Newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (Meta Platforms Ireland Limited) – to znaczy posiadają tam założony profil. Po zakończeniu kampanii reklamowej każdorazowo dane te są kasowane oraz wgrywane na nowo (aktualna baza Użytkowników) na potrzeby kolejnej kampanii. Polityka prywatności portalu Facebook (Meta Platform): https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

6. Dostarczanie usługi newsletter

 1. Użytkownik chcący korzystać z usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych i prawidłowych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu oraz ich aktualizowania w razie ich zmiany. 
 2. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Właścicielowi Serwisu. 
 3. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi usługę Newsletter niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, z zachowaniem jej cyklicznego charakteru, chyba że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Usługi Newsletter.
 4. Usługa Newsletter jest dostarczana przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody przez Użytkownika lub zaprzestania realizacji Usługi Newsletter przez Usługodawcę. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej przez okres wynikający z odrebnych przepisów, zgodnie z uzasadnionym interesem Usługodawcy – to jest jeszcze przez okres do 3 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez Newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona Właścicielowi Serwisu:
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Wypisz się”. 
  • w formie elektronicznej, pisząc indywidualną wiadomość na adres: kontakt@czasowewyzwania.pl;
 6. Skorzystanie przez Użytkownika z linka do wypisania się z usługi Newsletter lub wysłanie korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail z żądaniem rezygnacji z tej usługi, będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Właściciel Serwisu poinformuje Użytkownika za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w ramach procedury zapisywania się do usługi Newsletter.

7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Usługa Newsletter, Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Użytkownik mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Użytkownika o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Użytkownika.
 2. Jeżeli usługa Newsletter, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
 3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usługi Newsletter, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub działania Serwisu Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@czasowewyzwania.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych jest fakultatywne (nieobowiązkowe) i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.
 5. Wszelkie reklamacje kompletnie złożone rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w takiej samej formie w jakiej skierowano reklamację, chyba że Użytkownik wskaże inaczej.
 6. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartą umową o dostarczenie Usługi Newsletter na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

8. Dane osobowe i cookies

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii znajdują się w Polityce prywatności.

9. Zmiana regulaminu newslettera i postanowienia końcowe

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu newslettera.Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 2. Zmiana Regulaminu newslettera nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu newslettera stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia umowy. 
 3. Usługa Newsletter świadczona jest w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

data publikacji:14 kwietnia 2023r.