Regulamin

W trosce o ochronę Twoich praw powstał niniejszy dokument. To regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, zasadach udostępnienia treści cyfrowych oraz świadczenia usług i rodzajach płatności dostępnych w Serwisie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym. 

Produkty oferowane w Sklepie są sprzedawane przez Marię Bielską (dalej jako Sprzedawca). Jeżeli będziesz miała jakiekolwiek pytania w sprawie dotyczącej sprzedaży moich produktów elektronicznych, napisz proszę na adres e-mail: kontakt@czasowewyzwania.pl.

Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.miarabiznesu.pl/sklep.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Produkt – dostępne w Sklepie Treści Cyfrowe będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Treści Cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, zgodnie z definicją Ustawy o prawach konsumenta w art. 2 pkt 5.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Zasady składania zamówień

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać Zamówienia Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu — szczegóły każdego są opisane w Ofercie dostępnej na stronie Sklepu.
 2. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, Treści cyfrowych, Usług cyfrowych, Konsultacji prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów,Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, wycofywania Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych czy Konsultacji przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a  także czasowego oferowania Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Towaru, Treści cyfrowej lub Usług cyfrowych.
 5. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Szczegóły promocji zawarte są w jej opisie na stronie lub podstronach Sklepu albo w regulaminie danej promocji.
 6. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Towaru, Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej.

Metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: przesyłka pliku cyfrowego lub linka na adres email.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność online poprzez serwis EasyCart,
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
 3. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
 4. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza Zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania Zamówienia.
 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt niezwłocznie po zawarciu Umowy, zazwyczaj w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, chyba że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 6. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 7. Do korzystania ze Sklepu, składania Zamówień oraz korzystania z zakupionych Usług nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 8. W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczalności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej

Prawa autorskie i licencje

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Klienta bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Prawo do odstąpienia

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu lub przesłania mu wiadomości mailowej z linkiem do pliku cyfrowego. W takiej sytuacji Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.
 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, konsument nie ma możliwości odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta i po przyjęciu przez niego do wiadomości utraty w ten sposób przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy.

Reklamacje i gwarancje

 1. Sprzedawca jest obowiązany skutecznie dostarczyć Klientowi działający Produkt.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że Produkt jest niepełnowartościowy lub niezgodny z opisem zawartym w zamówieniu.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

data aktualizacji: 30.06.2024r